תקנון תנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של מתודיקה למידה אפקטיבית. אנו מפעילים אתר זה לנוחיות הלקוחות והמבקרים.
תקנון זה מסדיר את היחסים בין מתודיקה למידה אפקטיבית לבין המשתמשים באתר, ובכפוף לכלליו של תקנון זה תוכל לקחת חלק בפעילויות, לרכוש מוצרים ו/או שירותים המוצעים ו/או המפורסמים באתר, להצטרף לפורומים, מילונים, בלוגים, לקבל, לפרסם ולאתר מידע ו/או תכנים בנושאים שטנים ו/או מסוגים שונים, לבצע חיפושים ועוד (להלן ביחד –"השירותים").

במסגרת תקנון זה "משתמש" – כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו. "מתודיקה למידה אפקטיבית" (להלן "מתודיקה") – לרבות מנהליה, עובדיה וכל מי מטעמה. כל האמור בתקנון זה בלשון זכר – אף בנקבה משמע. כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד – אף ברבים במשמע.

1. הסכמה לתנאי התקנון
כניסה, גלישה ו/או שימוש באתר מהווים הסכמה לפעול בכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. אנא עיין היטב בתנאי השימוש המופיעים כאן. באם אינך מסכים לתנאים אלו, עליך להימנע מלעיין בחומרים המוצגים בו ו/או לרכוש מוצרים, שירותים ו/או סחורות מאתר אינטרנט זה לכל מטרה שהיא.
אתה מסכים לתנאים וההגבלות המצוינים בתקנון תנאי השימוש זה (להלן ה"תקנון"), ככל שהם מתייחסים לאתר האינטרנט שלנו (להלן ה"אתר"). תקנון זה הינו התקנון היחיד והשלם בינינו לבינך ומבטל כל תקנון קודם, נוכחי ו/או אחר, הבנות, התחייבויות ומחויבויות, ככל שהדבר נוגע לאתר זה, התכנים המופיעים בו ושירותים, סחורות ו/או מוצרים המוצעים על ידי ו/או דרך האתר, כולל עצם התקנון הזה.
לנו הזכות לשנות ו/או לתקן תקנון זה מעת לעת, בכל זמן, ככל שנמצא לנכון ובתדירות הנחוצה לפי שיקול דעתנו, מבלי להודיע לך ו/או לכל אדם אחר על כך. התקנון האחרון והעדכני ביותר יפורסם באתר, ועליך החובה לקראו לפני השימוש באתר. התקנון מחייב כלשונו מרגע פרסומו באתר.
בכל מקרה של סתירה ו/או היעדר התאמה בין התקנון הזה לבין כל פרסום אחר מכל סוג שהוא,יגברו הכללים המופיעים תקנון זה והם אשר יקבעו בכל מקרה של מחלוקת, בוררות או התדיינות משפטית או אחרת. על אף האמור לעיל, בכל מקרה של סתירה ו/והיעדר התאמה בין התקנון לבין תקנון ספציפי כלשהו של מתודיקה המופיע באתר או בכל פרסום אחר של החברה,יגברו הוראות התקנון הספציפי והן אשר תקבענה.
המשתמש באתר מצהיר בזאת שידוע לו כי ככל שמתפרסם באתר מידע מקצועי בתחום כלשהו, כולל בתחום המשפטי, הכלכלי, הטכנולוגי, העסקי, ההדרכתי וכיו"ב ו/או ייעוץ הניתן ע"י אנשי מקצוע בתחומים שונים, כולל עובדי מתודיקה, מידע זה אינו מהווה חוות דעת מוסמכת, עצה מקצועית, סעד משפטי ו/או המלצה, וכל שימוש שייעשה ביחס לאמור בפרסומים אלה ייעשה במשנה זהירות ועל אחריות המשתמש בלבד. מתודיקה אינה אחראית לנכונות מידע זה, ולא תשא בכל אחריות שהיא לשימוש במידע ו/או לנזק שיגרם כתוצאה מיישומו ו/או משימוש בו ו/או במסקנות הנובעות ממנו ע"י משתמשים או כל אדם אחר.

2. זכויות יוצרים
התוכן, הארגון, הגרפיקה, העיצוב, קבצי הקול, האנימציות, קבצי הוידאו, הקוד, ההידור (קומפילציה), העיבוד והתרגום המגנטי, המלל הדיגיטלי ודברים נוספים הקשורים לאתר מוגנים כולם על ידי זכויות יוצרים, סימנים מסחריים רשומים, זכויות קניין ובעלויות נוספות (כולל זכויות קניין רוחני ועוד).
העתקה, הפצה, שימוש ו/או פרסום של חומרים מסוג זה ו/או חלקים מאתר זה הינם אסורים בהחלט. זכויות בעלות, קניין ו/או כל חזקה אינן מוקנות לגבי תוכן, מסמכים ו/או כל דבר אחר הנצפה ו/או כלול באתר. פרסום ו/או הפצה באמצעות האתר אינם מהווים וויתור על זכויות ו/או חלקן לא לגבי מידע, לא לגבי תוכן טקסטואלי ו/או גרפי ולא לגבי כל תוכן אחר הכלול באתר.
זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר הינן של מתודיקה, ו/או שלצדדים שלישיים שהעניקו למתודיקה הרשאה להשתמש בהם.אמורים הדברים בין השאר בנוגע לשמות, סמלים וסימנים מסחריים, פטנטים ומדגמים של האתר, רשומים וכאלה שאינם רשומים, סודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובהענקת שירותים, עיצוב האתר, מידע טכנולוגי הכרוך בהפעלתו, הכנסת שינויים בו, תחזוקתו ו/או השוטפת. לרבות אך מבלי לגרוע, אמורים הדברים בנוגע לתוכנות, יישומים, קודי מחשבים, קבצים גראפיים וקבצים אחרים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול באתר, מופיע בו ו/או נזכר בו בדרך כלשהי – למעט תכני גולשים (תוכן שהועלה לאתר על ידי משתמשים ו/או גולשים, בין שהינם עודי החברה ובין שאינם עובדיה).
אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, ו/ולמסור לצד שלישי כל מידע המופיע באתר ו/או כל חלק ממנו, מכל סוג שהוא, לרבות אך מבלי לגרוע קבצים גרפיים, קבצי קול, וידאו, אנימציה, טקסטים, תוכנות, קודי מחשב וכל סוג מידע אחר. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ ו/או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע מסוג זה ו/או בכל חלק ממנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת הגורם המוסמך לכך מטעם מתודיקה.

למניעת ספק, מובהר בזה, כי מתודיקה אינה אחראית לפגיעה ו/או להפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן, לרבות סימנים מסחריים וסודות מסחריים בכל הנוגע לזכות השימוש המוענקת לגולש בכתובות, לרבות שמות מתחם וכתובת דואר אלקטרוני.

3. זכויות שימוש מוגבלות
צפייה, הורדה, העתקה ו/או הדפסה של תוכן כלשהו, גרפיקה, מסמך ו/או טופס מהאתר, ו/או חלקים שלהם, מעניקה לך זכות שימוש מוגבלת, לא בלעדית, לשימוש רק על ידך לשימושך האישי. אין לך הזכות להעתקה, הפצה מחדש, חלוקה, רישום, הענקת רשות ו/או רישיון שימוש לאחר, מכירה, הכנת עבודות על סמך ו/או על בסיס החומר ו/או שימוש אחר.

4. עריכה, שינוי ו/או מחיקה
אנו שומרים את הזכות למחוק, לשנות ו/או לערוך לפי החלטתנו הבלעדית כל תוכן המופיע באתר.

5. העברת זכויות
הזכות להשתמש באתר אינה ברת העברה. כל רשות, הרשאה, סיסמא ו/או זכות הניתנת לך לרכוש ו/או להשתמש בתכנים ו/או מסמכים מהאתר אינה ניתנת להעברה.

6. הגבלת אחריות
מתודיקה אינה מתחייבת שהשירותים ו/או יכולת השימוש באתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, יהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי מתודיקה ו/או מפני נזקים, קלקולים, תקלות ו/או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל מתודיקה ו/או מי מספקיה ו/או מי מטעמה.

אספקת השירותים הנ"ל ע"י מתודיקה תלויה גם בצדדים שלישיים, ומתודיקה אינה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה שיגרמו לגולש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה ו/או מחדל.

מתודיקה אינה אחראית לזמינות השירותים, ו/או לתוכן, לצורה, למהימנות, לאמינות ולדיוק של תכני גולשים, ובכלל זה אינה אחראית לפגיעה ו/או להפרה של זכויות קניין רוחני מכל סוג שהוא, כולל אך מבלי לגרוע סימנים מסחריים וסודות מסחריים, בקשר עם תכני הגולשים ו/או מידע אחר המופיע באתר ו/או בקשר עם שימוש אחר כלשהו באתר ובשירותים המוצעים ו/או הנכללים בו.

כל התכנים באתר, כולל תכני הגולשים, חשופים לצפייה ולשימוש על ידי משתמשי האתר כולם ועל ידי כל גולש ברשת. מתודיקה אינה אחראית לאבטחתם של משתמשים וגולשים ו/או לכל נזקו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך.

מתודיקה אינה אחראית לדעות ו/או לתכנים ו/או למסרים שפורסמו באתר, כולל אלו שנכתבו על ידי גולשים ו/או כל צד שלישי אחר. כמו כן, מתודיקה אינה אחראית לכל נזק ו/ואובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמשים כתוצאה מאחסון ו/או שימוש ו/או הפעלה שלהארת ו/או שירותים המוצעים בו, לרבות עקב פגיעה בזכויות קניין, זכויות יוצרים, סימנים ושמות מסחריים, סודות מסחריים, פטנטים ומדגמים, בין שהם מוגנים ובין שאינם מוגנים ו/או עקב פגיעה בפרטיות.

המשתמש מצהיר כי ידוע לו שכל מידע ותוכן, טקסטואלי, גרפי ו/או אחר שפורסם ו/או הועלה לאתר ו/או לכל שירות אחר של מתודיקה הוא באחריותו הבלעדית של המשתמש והוא אחראי בלעדי לתכנים ו/או לתמונות שהועלו ו/או נשלחו באמצעות ו/או אל האתר ו/או מי משירותיו.

המשתמש מתחייב שכל מסר, מידע, טקסט, תוכנה, מוסיקה, צליל, תמונה,גרפיקה, וידאו וכל חומר אחר שפורסם ו/או נשלח על ידו יהיה הולם ולא יפגע בשום זכות שלאדם אחר, לרבות זכויות קניין רוחני. המשתמש לא יעלה לאתר כל תוכן ו/או חומר בלתי חוקי, מאיים, מוציא דיבה ו/או לשון הרע, חומרי תועבה, פורנוגרפיה, גזענות ו/או כל חומר אחר הפוגע בצנעת הפרט ו/או הכלל, חומר שעלול לפגוע ו/או להטריד.
המשתמש לא יפרסם ו/או יעלה לאתר זה ו/או לכל שירות אחר של מתודיקה כל תוכן שעשוי לפגוע ברגשות הציבור, העשוי להוות ו/או לעודד התנהגות פלילית ו/או להקים עילה לתביעה אזרחית ו/או להפר בכל דרך אחרת הוראת כל דין. המשתמש לא יאסוף נתונים על משתמשים אחרים ולא יספק מידע על פעולות בלתי חוקיות. כמו כן המשתמש לא יעלה לאתר חומר פרסומי ומסחרי כלשהו ולא ינהג בכל דרך העלולה לגרום למתודיקה נזקים (לעיל ולהלן – "תכנים לא הולמים").

מתודיקה אינה עורכת ו/או מפקחת על התכנים המועלים לאתר ו/או לשירותים על ידי המשתמשים ו/או כל צד ג' , לרבות משתמשים שהם עובדי החברה, ואינה אחראית לתכנים אלה ו/או לכל תוצאה אשר תנבע מהסתמכות על התכנים ו/או מן השימוש בהם.
מתודיקה שומרת לעצמה את הזכות לתבוע שיפוי מכל סוג ומין, בעבור כל נזק שיגרם לה ו/או למי מטעמה ו/או למפעיליה בעקבות פעולות האסורות על פי תקנון זה שיבוצעו על ידי המשתמש ו/או מי מטעמו, כולל פרסום תכנים לא הולמים.
מתודיקה אף אינה שולטת, אינה מפקחת ואינה אחראית על המידע ו/או השירותים המסופקים ו/או המפורסמים על ידי אחרים ו/או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין, ובכלל זה שירותים ואתרי תוכן של אחרים אליהם קיים קישור (Links) מתוך האתר. מתודיקה אינה מתחייבת כי כלה קישורים יהיו תקינים וכי בכל עת ניתן יהיה באמצעותם להגיע לאתר אינטרנט פעיל.

כל שימוש והסתמכות על כל תוכן, מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות, רעיונות, עצות ועמדות המופיעים ו/או המוצגים ו/או המפורסמים באתר נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו בלבד.

במידה ומשתמש ו/או מי מטעמו יתקשר עם גורמים שלישיים, בין ביוזמתו ובין שלא ביוזמתו, כל תנאי ההתקשרות יסוכמו ישירות בין המשתמש ו/או מי מ טעמו לבין הגורמים השלישיים. מתודיקה לא תהא צד להתקשרות שכזו בשום צורה. מתודיקה אינה אחראית בשום דרך, ולא תשא באחריות כלשהי, על נזקים ו/או טענות אחרות, שתהיינה למשתמש כתוצאה מהתקשרויות אלה.

לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה, ו/או דרישה כלפי מתודיקה בגין טיב המידע, השירותים והמוצרים המפורסמים ו/או המסופקים באתר, יכולתם, מגבלותיהם והתאמתם לצרכים של המשתמש ו/או לתגובות שיעוררו (אם בכלל) אצל המשתמש. המשתמש מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור כנגד מתודיקה ו/או כנגד מי מטעמה.

בשום נסיבות לא תחול על מתודיקה ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד ו/או תוצאתי ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן הנתונים ו/או אובדן הרווחים, הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש בשירותים, בגין עיכוב בשימוש ו/או באי יכולת להשתמש באספקה ו/או באי אספקה של שירותים כלשהם באתר או ביחידות נלוות לאתר, ו/או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר או שירותיו, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר ו/או בשירותים הקשורים אליו, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע למתודיקה ו/או מי מטעמה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.

7. שימוש בפרטים
בגלישה באתר ובשימוש בשירותים הינך מסכים כי מתודיקה תעשה שימוש בפרטיך לשם קבלת ו/או שליחת עדכונים ו/או חומר ו/או מידע פרסומי ו/או שיווקי באמצעות כתובת ה-e-mail שלך. אם אינך מסכים לכך עליך להודיע על כך בכתב למתודיקה.

8. ניתוק, הפסקה ושינויים
מתודיקה רשאית להסיר תכנים מן האתר ו/או השירותים, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה על כך, ובכלל זה לחסום ו/או להגביל ו/או להפסיק את אספקת השירותים בנסיבות בהן נעשה שימוש העלול לגרום להפרעה לשירותים, למשתמשים, ו/או באופן המהווה עוולה אזרחית ו/או פלילית, ו/או באופן המעורר חשד סביר, כי הפעולה נעשתה באופן הנוגד ו/או המפר את התנאים הקבועים בתקנון זה.

גלישה נעימה!